>مجموعه ویدئو‌های "بعد از ۲۵ بهمن" با حضور امیر ارجمند مشاور ارشد موسوی و خانوم شیرین عبادی

>

روز سیزدهم مارس دوهزار و یازده، طی نشستی تحلیلی در لندن، با نام “بعد از بیست و پنج بهمن”، با حضور آقایان امیرارجمند مشاور ارشد مهندس میرحسین موسوی، مسعود بهنود نویسنده و روزنامه نگار، مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی، محسن کدیور محقق و نویسنده و خانم شیرین عبادی برندۀ جایزه نوبل در دانشگاه وستمینستر لندن برگزار گردید.

قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

Advertisements

About banooyesabz

Translator for Iran's Green Movement View all posts by banooyesabz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: